bouwen met een architect

Bouwgrond

Voor een nieuw project begint hier alles mee. Maar is de ondergrond wel van voldoende kwaliteit? Hoe en hoe sterk moeten de funderingen worden uitgevoerd? Volstaat een gewone fundering (op staal) of is een grondverbetering nodig? Steeds vaker blijkt een diepfundering noodzakelijk: op palen of op putten. Om met kennis van zaken een juiste beslissing te nemen is het belangrijk om op voorhand een sondering te laten uitvoeren.

Architect

In het bouwproces worden heel wat beslissingen genomen. Het hoeft geen betoog dat die beslissingen beter met kennis van zaken worden genomen. In alle onafhankelijkheid en met een wettelijke aansprakelijkheid. Zoals vaak geldt ook hier dat goedkoop duurkoop is.

Ontwerp

Eerst moet er een ontwerp worden gemaakt: hoe gaat het nieuwe project functioneren en er uitzien? Welke materialen zijn het meest geschikt?

Bouwaanvraag

De voorontwerpen worden verder uitgewerkt in bouwkundige tekeningen. Op dit moment ligt het ontwerp vast en wordt het toekomstige project ter goedkeuring overgemaakt aan de gemeentelijke overheden in het aantal exemplaren dat wordt opgelegd.

Bestek en raming

Het bestek is een nauwkeurige beschrijving van de verschillende materialen, de kwaliteit ervan en de wijze van uitvoering. Het bestek is verder een contractueel documenten dat de afspraken tussen de bouwheer en de aannemer regelt, de betalingswijze en termijn voorstelt en de gevolgen van een verkeerde uitvoering.

EPB-verslaggeving

Het energieverbruik van een woning wordt steeds belangrijker. De overheid heeft het zelfs nodig gevonden om een aantal maatregelen te verplichten. DE EPB-verslaggever controleert hierop door de berekening van het E-peil. Dit moet onder de wettelijke maximumwaarde liggen. Binnenkort wordt de maximumwaarde nog verlaagd.

Veiligheidscoördinatie

En sedert 2001 is de veiligheidscoördinator ingevoerd met de bedoeling om het aantal ongevallen (en de eraan verbonden kosten) terug te dringen. Er zijn bestaan veel misverstanden rond de opdracht van de 'coördinator'.

Aanbesteding

Nadat de plannen (= tekeningen en bestek) gereed zijn wordt een prijsvraag uitgeschreven. De aannemer die beantwoordt aan de eisen van het bestek en de laagste prijs opgeeft zal de werken uitvoeren.

Uitvoering en controle

Veel aannemers voeren de werken naar bestvermogen uit. Toch zijn er momenten dat een specifieke uitvoering moet worden toegelicht door de architect. Verder controleert de architect of de vergunde tekeningen worden gevolgd en materialen en uitvoering aan de beschrijving van het bestek voldoen. Hij controleert ook de prijsafkortingen. nb.: zonder serieus toezicht is er geen garantie.

Oplevering en waarborg

Als de aannemer tenslotte de werken heeft uitgevoerd vraagt hij een oplevering aan. Als alles in orde is wordt de bouwheer op dat moment eigenaar van de uitgevoerde werken en neemt de garantietermijn een aanvang.